top of page

O PROJEKTE SPOLUFINANCOVANOM Z PROSTRIEDKOV EÚ

 1. Publicita a informovanosť

  • O projekte v rámci OP KaHR

 2. Verejné obstarávanie 4092 WYT

  • Výzva na predkladanie ponúk

  • Súťažné podklady

  • Súťažne podklady - Oprava

  • Otváranie časti ponúk OSTATNÉ dňa 24.4.2014 o 13.00 hod v sídle spoločnosti

  • Otváranie časti ponúk KRITÉRIÁ dňa 1.7.2014 o 9.00 hod v sídle spoločnosti

  • Informácia výsledku vyhodnotenia ponúk

  • Oznámenie o predĺžení lehtoy viazanosti ponúk v súťažných podkladoch:  V zmysle článku 11 súťažných podkladov platnosť ponuky bod 11.1.:  ponuky ostávajú platné počas trvania lehoty viazanosti ponúk , t.j. do 31.12.2014

  • Oznámenie ​ ​o oprave postupu na zadávanie podlimitnej zákazky

 3. Verejné obstarávanie 29099 WYT

  • Výzva na predkladanie ponúk

  • Súťažné podklady

  • Oprava postupu zadávania zákazky

  • Súťažné podklady - oprava

  • Informácia o otváraní obálok časť "Ostatné na na predmet zákazky Inovácia cez technológiu, ktorej výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená vo vestníku verejného obstarávania 29099 - WYT Vestník č. 235/2014 - 02.12.2014

  • ​Informácia o otváranie obálok časť "Kritériá"

  • Informácia o výsledku verejnej súťaže

  • informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 4. Informácia o zverejnení zmlúv

  • KZ 2014/06

  • KZ 2014/05

  • KZ 2014/04

 5. Vyúčtovacie faktúry za logické celky

  • Rezacka materialov

  • Tlačiarenský stroj

  • Zušľachťovací stroj

 6. Publicita a informovanosť po ukončení
  Projekt zrealizovaný

 7. Fotodokumentácia

alfopa2016-2_ab83f.jpg
bottom of page